ប្រភេទទាំងអស់
ការចែកចាយទំហំម្សៅមីក្រូ

ការចែកចាយទំហំម្សៅមីក្រូ

ការចែកចាយទំហំម្សៅមីក្រូ

ក្នុងនាមជាសម្ភារៈដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ម្សៅមីក្រូពេជ្រនឹងមានដំណើរការប្រសើរជាងមុនលើគុណភាពនៃការបញ្ចប់ផ្ទៃនៃបំណែកការងារ ប្រសិនបើការចែកចាយទំហំអាចត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងជួរតូចចង្អៀត។ ទ្រឹស្តីនៃការធ្វើតេស្តគឺបាតុភូតខ្ចាត់ខ្ចាយ ការចែកចាយភាគល្អិតអាចត្រូវបានគណនាដោយពន្លឺដែលខ្ចាត់ខ្ចាយទៅម្សៅមីក្រូ។

វិធីសាស្ត្រសាកល្បង៖ ការដាក់សំណាកគំរូទៅក្នុងម៉ាស៊ីនសាកល្បង កម្មវិធីវិភាគនឹងបង្ហាញលទ្ធផលនៃការចែកចាយទំហំ។