ប្រភេទទាំងអស់
ឧបករណ៍វិភាគរូបរាងភាគល្អិត

ឧបករណ៍វិភាគរូបរាងភាគល្អិត

ឧបករណ៍វិភាគរូបរាងភាគល្អិត

តាមរយៈមធ្យោបាយនៃការវាស់ទំហំភាគល្អិត និងការសង្កេតរូបរាងដោយឧបករណ៍វិភាគរូបរាងភាគល្អិត ការចែកចាយភាគល្អិតនៃម្សៅគ្រាប់ពេជ្រអាចត្រូវបានគណនាដោយផ្ទាល់ក្រោមគោលការណ៍សមមូល។

វិធីសាស្ត្រសាកល្បង៖ ការដាក់គំរូនៅក្រោមមីក្រូទស្សន៍ដើម្បីវិភាគទំហំភាគល្អិត និងរូបរាងដោយកាមេរ៉ាឌីជីថល និងបច្ចេកទេសកែច្នៃរូបភាពឌីជីថល។