ប្រភេទទាំងអស់
TI (សន្ទស្សន៍ភាពរឹង)

TI (សន្ទស្សន៍ភាពរឹង)

TI (សន្ទស្សន៍ភាពរឹង)

ស្ថេរភាពភាពរឹងរបស់ម្សៅពេជ្រដែលមានសំណឹកគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឧបករណ៍នៅក្នុងកម្មវិធី។ វាមានឥទ្ធិពលលើប្រសិទ្ធភាពការងារ និងជីវិតសេវាកម្មដោយផ្ទាល់។ ក្រុមហ៊ុន Shili បន្តរក្សាគុណភាពជាប់លាប់តាមរយៈការធ្វើតេស្តភាពតឹងណែន ដើម្បីរក្សាភាពរឹងនៃដុំនីមួយៗក្នុងជួរតូចចង្អៀត។

វិធីសាស្ត្រសាកល្បង៖យកគំរូមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការធ្វើតេស្តផលប៉ះពាល់ បន្ទាប់មកច្រោះពួកវា គណនាភាគរយដែលនៅតែជាភាគល្អិតដើម នោះជាតម្លៃ TI។