ប្រភេទទាំងអស់
TTi (សន្ទស្សន៍ភាពធន់នឹងកំដៅ)

TTi (សន្ទស្សន៍ភាពធន់នឹងកំដៅ)

TTi (សន្ទស្សន៍ភាពធន់នឹងកំដៅ)

TTi គឺជាសន្ទស្សន៍នៃភាពធន់នឹងកំដៅសម្រាប់ superabrasives ។ ស្ថេរភាពកម្ដៅនៃគ្រាប់ពេជ្រមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសក្នុងដំណើរការ ព្រោះវាមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់លើគុណភាពដំណើរការ អាយុកាលឧបករណ៍ ប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម និងថ្លៃដើម។

វិធីសាស្ត្រសាកល្បង: ដាក់សំណាកទៅក្នុងឡដុតកំដៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដោយកំដៅក្នុង 1100 ℃ រយៈពេល 10 នាទី បន្ទាប់មកទុកសំណាកដើម្បីធ្វើការធ្វើតេស្ត TI តម្លៃភាគរយគឺតម្លៃ TTI ។